എല്ലാ ഫോട്ടോയും അച്ഛന്‍ എടുക്കുന്നതാ..


എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍As a Little Girl... In my Dad's Lap...