ഇത് എന്‍റെ അച്ഛന്‍ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന 
നെയിം സ്റ്റിക്കറുകളാ... 
My Sweet Achan...Comments (0)